Algemene voorwaarden en contract 2016 Camperverhuur Paterswolde
 
Artikel 1 - Toepasselijkheid
 
1.Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van alle offertes tot het aangaan van overeenkomsten, acceptaties ervan evenals van de aldus tot stand gekomen overeenkomsten.
 
2. Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet worden
aangetast en onverkort van kracht blijven.
 
3. In deze algemene voorwaarden wordt omwille van de leesbaarheid voor zowel mannelijke als vrouwelijke huurders de mannelijke vorm gebezigd. Hiermee wordt geen seksediscriminatie beoogd.
 
4. Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.
 
Artikel 2 - Offerte, huurprijs, kosten, borgsom
 
1. Een offerte door Camperverhuur Paterswolde (hierna te noemen CVP) is slechts bindend indien dit uitdrukkelijk vermeld is in combinatie met de geldigheidsduur van de aanbieding.
 
2. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de in de huurovereenkomst vermelde huurperiode, huurprijs en waarborgsom(men).
 
3. De vooruitbetaling van huur en/of waarborgsom strekt tot verhaal van de huursom ingeval de huurder geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens de huurovereenkomst ter beschikking gestelde auto. Zij strekt mede tot verhaal van kosten en schade, tot betaling waarvan huurder krachtens de huurovereenkomst is gehouden, onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.
 
4. Indien bij inspectie niet is gebleken van enige schade, vermissing van of vernieling van de camper, verplicht CVP zich binnen 7 dagen na het einde van de huurovereenkomst de door de huurder gestorte waarborgsom aan huurder te restitueren.
 
5. De helft van de huur dient te worden voldaan na tekenen van het contract.
 
6. Borgsom € 1000,- bij aanvang huur.
 
7. Voor 1 week 1700 km vrij. 2 weken 3400 vrij. Vanaf 3 weken tot maximaal 8000 km vrij. Meerprijs extra km’s € 0,20 p/km.
 
Artikel 3 - Totstandkoming, duur en ontbinding van de overeenkomst.
 
1. Tot uitvoering van een opdracht is CVP eerst verplicht, nadat de door de huurder ondertekende huurovereenkomst ook door CVP is ondertekend en huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan CVP heeft voldaan.
 
2. Annuleringen dienen te geschieden per aangetekende post. Tot voor 4 weken voor de ingangsdatum bedragen de kosten 50% van de huursom met een minimum van € 500,-. Bij annuleringen later dan 4 weken voor aanvang van de huurperiode is de volledige huursom verschuldigd.
 
3. Huurder verplicht zich de camper uiterlijk op de dag en het tijdstip, dat de overeenkomst eindigt aan CVP terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door CVP is toegestaan. De huurtermijn wordt verlengd onder overigens gelijkblijvende voorwaarden.
 
4. Indien de camper niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij CVP weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de camper, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat de camper weer in bezit is van CVP, met dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van € 175,- per dag. onverminderd de eventuele door CVP verder te lijden schade en te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare oorzaak.
 
5. CVP is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen.
 
 A. Indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt.
 
 B. Bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van huurder
 
 C. Bij vestiging in het buitenland van de huurder
 
 D. Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslag op de gehuurde
camper
 
 E. Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 
 F. Indien de camper niet meer veilig is om te verhuren.
 
 Artikel 4 - Aflevering en terugbezorging
 
1. Indien CVP niet in staat zal zijn de camper aan huurder ter beschikking te stellen, heeft CVP het recht de huurover eenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren. Huurder vrijwaart CVP voor alle aanspraken of schadevergoeding.
 
2. Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van artikel 4 lid a. zal CVP de reeds door huurder gedane betalingen ten aanzien van de huurprijs en waarborgsom restitueren.
 
3. Bij terugbezorging dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering, behoudens normale slijtage. Vermiste onderdelen en reparaties (met uitzondering van defecten) zijn voor rekening van huurder, tenzij een van de verzekeringen deze kosten dekt.
 
4. De camper wordt door CVP afgeleverd met een volle brandstoftank, lege watertank, lege afvalwatertank en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Huurder dient de camper ook weer in deze staat terug te bezorgen behalve het schoonmaken aan de buitenzijde, dit wordt uitgevoerd door CVP. Servicekosten voor rekening van huurder € 100,-.
Bij gebreke worden kosten in rekening gebracht. O.a. schoonmaakkosten binnenzijde € 75,-.
 
5. Voor vertrek inspecteren CVP en huurder gezamenlijk de camper, zowel aan binnen- als buitenzijde.
 
 Artikel 5 - Gebruik van de gehuurde camper
 
1. Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde berijders mogen na het inleveren van een kopie van hun rijbewijs de auto besturen. Bestuurders moeten minimaal 23 jaar oud zijn en minstens 1 jaar in het bezit zijn van een geldig en voor het besturen van het betreffende type camper voorgeschreven rijbewijs.
 
2. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder of iedere andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot goed besturen is vereist.
 
3. Huurder verbindt zich de camper te gebruiken en te onderhouden, vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructie boek alsmede volgens de aanwijzingen, zoals die door CVP worden gegeven. Met name zal hij geregeld de banden spanning, het olie- en koelvloeistofpeil controleren en zonodig op peil brengen.
 
4. De camper mag uitsluitend gebruikt worden in de op de huurovereenkomst en groene kaart vermelde landen.
 
5. Huurder dient ervoor te zorgen dat de auto uitsluitend op verharde wegen en overeenkomstig bestemming gebruikt wordt; dat de auto op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en dat voor overbelasting en beschadiging van interieur en exterieur wordt gewaakt. Huurder dient de auto te gebruiken in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen en de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag op te volgen.
 
6. Het is de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen aan de camper.
 
7. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in de camper.
 
8. Het is huurder uitdrukkelijk verboden de gehuurde camper te gebruiken of te doen gebruiken voor rij-onderricht, het trekken van andere voertuigen, het tegen betaling vervoeren van vracht of andere personen, dan wel handelingen ter ver richten, te doen verrichten of na te laten, waardoor schade aan de camper kan ontstaan of de belangen van CVP kunnen worden geschaad.
 
9. Het is huurder uitdrukkelijk verboden de camper te onderverhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over de camper te beschikken in strijd met de belangen van CVP
 
10. Het is verboden in de gehele camper te roken.
 
 
 
 
Artikel 6 - Onderhoud, reparatie, overige kosten.
 
1. Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden worden in principe door CVP uitgevoerd. CVP zorgt ervoor dat periodiek onderhoud tijdens een huurperiode niet nodig is, tenzij in een huurperiode meer dan 10.000 km gereden wordt. In dat geval dient huurder een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend autobedrijf. (Fiat dealer)
 
2. Alle kosten die rechtstreeks volgen uit het gebruik van de camper zijn voor rekening van huurder. Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof, wassen, bandreparatie, stalling, ruitbreuk, boetes etc.
 
3. Noodzakelijke reparaties aan de camper, welke het bedrag van € 125,- of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van CVP worden uitgevoerd. Overige reparaties mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van CVP, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van huurder zijn.
 
4. Huurder dient erop toe te zien dat een reparatie het beoogde resultaat oplevert en dat de kosten in overeenstemming zijn met de omvang van de reparatie, zonodig in overleg met CVP of ANWB. Wanneer de kosten van een door CVP goedgekeurde reparatie in het buitenland buitensporig hoog zijn, behoudt CVP. zich het recht voor de kosten van het herstel te vergoeden op basis van het gangbare prijspeil in Nederland.
 
5. Alle reparaties aan de camper dienen te geschieden door een erkend autobedrijf, bij voorkeur een dealer van het betreffende merk. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper mogen slechts uitgevoerd worden door ter zake vakkundige personen, hetgeen dient te blijken uit door huurder te overleggen nota’s.
 
6. De door huurder betaalde onderhoudsbeurten en de na toestemming van CVP elders uitgevoerde reparaties worden door CVP tegen overlegging van een gespecificeerde nota vergoed.
 
7. Vergoeding is uitgesloten indien huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst.
 
 
Artikel 7 - Schade aan de gehuurde camper
 
1. CVP garandeert dat de auto op het moment van aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert.
 
2. Huurder is verplicht, na een ongeval waarbij de camper betrokken is, dan wel bij beschadiging of diefstal van de camper, CVP daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het voorval, in kennis te stellen.
 
3. Huurder dient alle aanwijzingen ter zake van CVP onmiddellijk en volledig uit te voeren.
 
4. Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit CVP uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen.
 
5. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen.
Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van CVP.
 
6. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van CVP ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.
 
Artikel 8 - WA-verzekering
 
 CVP verklaart, dat er ten behoeve van de auto een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de krachtens de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen.
 
 Voor rekening van huurder, die CVP ter zake vrijwaren, blijft evenwel:
 
1. Schade aan derden, die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed.
 
2. Schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch ter zake krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade.
 
3. Een eigen risico van € 1000,- per gebeurtenis.
 
 
 
 
Artikel 9 - Cascodekking
 
1. CVP verklaart dat de auto tegen cascoschades is verzekerd.
 
2. Voor rekening van huurder blijft te allen tijde:
 
 A. Een eigen risico van € 1000,- per gebeurtenis, tenzij de schade verhaald kan worden op een tegenpartij.
 
 B. Schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
 
 C. Schade ontstaan wanneer de bestuurder ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van
alcohol, medicijnen, of enig bedwelmend of opwekkend middel, dat hij niet in staat moet worde geacht de auto
naar behoren te besturen.
 
 D. Schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder of bestuurder.
 
 E. Schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit was van een geldig en voor het desbetreffende type auto voorgeschreven rijbewijs of terwijl bestuurder de rijbevoegdheid was ontzegd.
 
Artikel 10 - Schade van de huurder
 
1. CVP is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade van inzittenden van de camper of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van de gehuurde auto, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van CVP, in welk geval de aansprakelijkheid van CVP is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Voor schade aan de reisbagage van de huurder is CVP nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten. CVP zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten voortvloeiend uit navolgende omstandigheden:
 
 A. Overtreding door huurder van de wegenverkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland.
 
 B. Door huurder en/of inzittenden van de camper gepleegde overtredingen en strafbare feiten, tenzij deze het
gevolg zijn van een defect aan de auto dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huur.
 
 C. Beëindiging van de huurovereenkomst door CVP op basis van artikel 3 van deze algemene voorwaarden.
 
 D. Reparatie en onderhoud van de camper dan wel overige omstandigheden waardoor de huurder tijdens de huur periode tijdelijk geen gebruik kan maken van de camper.
 
2. Huurder vrijwaart CVP onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.
 
3. Indien CVP ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schaden wordt aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar opgave van CVP die kosten en schade alsmede gevolgkosten onverwijld aan CVP voldoen.
 
Artikel 11 - Aansprakelijkheid van de huurder
 
1. In alle gevallen dat huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of wet niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor CVP reeds ontstane en nog te ontstane kosten en schade.
 
Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met de camper, indien en
voor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurder en/of
derden.
 
2. Huurder zal, zonder enige reserve de door CVP geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat CVP deze kosten en schaden bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan CVP recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.
 
3. Ten laste van de huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die CVP
voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of mogelijk mocht achten.
 
 
 
 
 

Openingstijden:

Showroom:

Maandag - Vrijdag: 08:00  - 18:00 uur

Werkplaats:

Maandag - Vrijdag: 08:00 - 16:30